کارفرما عنوان #
دامداری افضليان اطراحي بخش برق و تاسيسات آب گرم سوله جدید دامداری افضليان دامداری افضليان 1
آلومينيوم كاوه خوزستان بخدمات مشاوره، محاسبه و طراحي سازه، معماری و تأسيسات برق و مكانيک سوله خط توليد پروفيل شركت آلومينيوم كاوه خوزستان 2
شركت كود شيميایي اوره لردگان انجام خدمات مهندسي پا یه، طراحي تفصيلي و مهندسي خرید پست 132 كيلوولت اختصاصي شركت كود شيميایي لردگان پست 132 كيلوولت لردگان شامل دو فيدر ترانس و دو فيدر خط 132 كيلوولت دو مداره حد فاصل پست لردگان و پست اختصاصي 3
سيمان غرب طراحي و برنامه نویسي سيستم كنترل و مونيتورینگ بارگيرخانه كارخانه سيمان غرب 4
پتروشيمي لرستان انجام خدمات مشاوره و مهندسي جهت بهينه سازی شبكه برق پتروشيمي لرستان 5
فولاد مباركه اصفهان خرید كليه تجهيزات داخلي و خارجي، خرید قطعات یدكي دو ساله اول بهره برداری داخلي و خارجي نيروگاههای CHP در ناحيه فولاد سازی و نورد پيوسته (سبا) 6
شفولاد مباركه اصفهان طراحي و مهندسي، بسته بندی و حمل و نقل، انجام كارهای ساختماني و اسكلت فلزی و نصب و راه اندازی در ناحيه فولاد CHP و تضمين عملكرد نيروگاههای سازی و نورد پيوسته (سبا ) فولاد مبارکه 7
پتروشیمی فجر خدمات مشاوره و مهندسي جهت بهينه سازی شبكه برق پتروشيمي فجر 8
شرکت پترو پالایش کنگان طانجام مطالعات نحوه تأمين برق شركت پترو پالایش کنگان 9
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) رساني به ایستگاههای پمپاژ شبكه داخلي گلفرج طرح توسعه بهره برداری از ار 10
ی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرق خدمات مهندسي تهيه اسناد فني و بازرگاني مناقصه به روش فاینانس خارجي و همكاری در فرآیند انتخاب پيمانكار شبكه برق ایستگاههای پمپاژ طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومي 11
شركت مدیریت احداث خدمات مهندسي مراحل 1 و 2 برق و كنترل و ابزار دقيق پروژه طرح توسعه سيمان شهركرد 12
لیست پروژه های بخش طراحی ومهندسی