ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه کار(سال)
1 علی اکبر عصاری مدیر عامل لیسانس مهندسی مکانیک 27
2 علیرضا گل کار رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس علوم سیستم ها - لیسانس مهندسی برق 47
3 سید حسن دلبری عضو هیئت مدیره لیسانس مهندسی مکانیک 38
4 محمداسماعیل مهدوی مدیرمالی لیسانس حسابداری 29
5 فهیمه فاتحی مدیر سیستم ها فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک-فوق لیسانس علوم سیستم ها 47
6 مهدی طاهری مدیر بخش مهندسی برق،کنترل و ابزار دقیق فوق لیسانس مهندسی برق قدرت 17
7 محمد حسین زربخش مدیر واحد انرژی فوق لیسانس مهندس مکانیک 38
8 ابراهیم فدایی مدیرخوردگی و حفاظت کاتدی فوق لیسانس مهندسی مواد -ریخته گری 16
9 کامران صادقپور مدیر کنترل پروژه لیسانس مهندسی صنایع 14
10 منصورخدارحمی مدیر مهندسی لیسانس مهندسی مکانیک 20
11 محمد حسینی مدیر پروژه فوق لیسانس مهندسی مکانیک 16
12 حجت الله پیرحسینلو مدیر پشتیبانی فنی لیسانس فیزیک 43
13 مجید جان فرسا کارشناس ارشد انرژی فوق لیسانس مهندسی مکانیک 30
14 مسئود باروف مشاور طراحی و مهندسی ابزار دقیق لیسانس مهندسی برق مخابرات 27
15 حمدی عبدی مشاور طراح و مهندسی دکتری برق 27
16 حسین مرادی کارشناس انرژی فوق لیسانس مهندسی برق - مخابرات 5
17 شبنم نیکزادی حسابدار فوق لیسانس حسابداری - حسابرسی 3
18 مجید غلامی افسر ایمنی کارشناس ایمنی و صنعتی 4
19 مهندسی گرگین کارشناس سیویل لیسانس عمران 5
20 حمید نصیری سرپرست کارگاه کاردانی مکانیک 10
21 سید مهدی توری سر کارشناس مهندسی مکانیک 7
22 فاطمه ده مرده کنترل پروژه سایت مهندس صنایع 2
23 ایمان خاکباز کارشناس ارشد مهندس برق 5
24 علی دهشیری مسئول پشتیبانی سایت مهندس برق 7
25 محمدرضا نور الهی کارشناس فوق لیسانس مهندسی برق 33
26 زهرا فیاض کارشناس لیسانس مهندسی برق - مخابرات 35
27 مرجان نصیری مسئول دفتر مدیرعامل لیسانس میکروبیولوژی 2
لیست کارکنان کلیدی شرکت