کارفرما عنوان #
شركت خدمات دریایي و مهندسی كشت يراني قشم اصلاح سيستم حفاظت كاتد ی مخازن سایت شركت خدمات دریایي و مهندس ي كشتيراني قشم در مجتمع بندری شهيد رجایي بندرعباس 1
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی بررسي سيستم حفاظت از خوردگي خطوط لوله زیر زميني مربوط به شبكه گاز رسان ي سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی 2
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان طراحي، مشاوره، تأمين كالای پروژه، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سيستم حفاظت كاتدی خطوط لوله آب آتشنشاني و كولينگ مجتمع سيرجان 3
شركت هرمز انرژی عيب یابي سيستم ح فاظت كاتد یک مخازن سوخت بندر شهيد رجایی 4
شرکت هرمز انرژی طراحي، تأمين كالا، اصلاح و راهاندازی مجدد سيستم شركت هرمز انرژی حفاظت كاتدیک مخازن سوخت بندر شهيد رجایی 5
شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدهای آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 6
شركت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سيستم حفاظت كاتدی ک واحدهای آنسالدو نيروگاه سي كل ترك يبي كازرون 7
شركت مهندسي پروژه های آب و نيروی ایران )پانير( طراحي، تأمين كالا، نصب و اجراء و راه اندازی سيستم حفاظت كاتدی سد كالپوش 8
شرکت فولاد اليگودرز طراحي، تأمين كالا، نصب و اجراء و راه اندازی سيستم حفاظت كاتدی به روش اعمال جریان جهت خطوط لوله گاز كارخانه فولاد اليگودرز 9
كارخانه توسعه نيشكر دعبل خزاعی DCVG اصلاح سيستم حفاظت كاتدی، رفع نشتي جریان و انجام تست كارایي پوشش خط لوله به روش 10
2R شركت بازرسي فنی تأمين تجهيزات، حفاظت كاتدی مجتمع پارس جنوبی 11
كارخانه كاغذ گلریز طراحي، تأمين كالای پروژه، نصب، اجرا و راه اندازی كامل سيستم حفاظت كاتدی خطوط لوله آب)اعم از لوله های آتش نشاني و لوله های زیرزم ين ي آب سافت( كارخانه گلریز صنعت شوشتر 12
آبفای استان البرز طراحي سيستم حفاظت كاتدیک خطوط لوله ایستگاه پمپاژ تا تصفيه خانه كرج 13
مشاركت سيمان سروآسو ل طراحي سيستم حفاظت كاتدیک خطوط لوله گاز مدفون كارخانه سيمان سروآسول ونزوئلاء 14
شركت پالایش ن فت شهيد تندگویان تهران خدمات مهندسي مشاور و طراحي بنيادی در خصوص هماهنگ سازی و تكميل سيستم حفاظت كاتدی كل پالایشگاه تهران و ارائه سيستم كنترل و مانيتورینگ متمركز 15
شرکت الکترونیک هسته ای قرارداد فروش تجه يزات و لوازم اندازه گيری 16
آب و فاضلاب استان قم - تلفن: 2856463 0251 تعمير و راه اندازی ترانس ركتيفایرهای سيستم حفاظت کاتدی 17
آب و فاضلاب استان قم طراحي، خرید و اجرای سيستم مانيتورینگ ترانسهای حفاظت کاتدی 18
آب و فاضلاب استان قم - تلفن: 2856463 0251 تغيير و اصلاح سيستم حفاظت كاتدیک 19
شركت عمران شهر جدید پردیس تلفن: 76275400 طراحي، تهيه و اجرای سيستم حفاظت كاتدیک 20
شركت پایانه های نفتي ایران تلفن 885362 احداث سامانه اندازه گيری خوردگي داخلي خطوط لوله در پایانه های نفتي خارگ، عسلویه و شمال )نكا(-بصورت EPC 21
شركت مهندسي مشاور توان افزا نيرو فارس - تلفن : 2343975 021 طراحي پروژه اجرای حفاظت كاتدیک مخازن سوخ ت نيروگاه گازی بوشهر 22
طرح جایگزیني سيمان تهران تلفن: 204204 حفاظت كاتدی خط لوله گاز سيمان تهران 23
آب و فاضلا ب استان خراسان شمالي - تلفن: 2245913 0582 طراحی سيستم حفاظت كاتدی خطوط لوله آب استان خراسان شمالی 24
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه تلفن: 823360 حفاظت كاتدی انتقال آب ميرهومر به شهر تازه آباد 25
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه تلفن: 82336 مطالعات سيستم حفاظت كاتدی انتقال آب روانسر به جوانرود 26
كارخانه حریر خوزستان تلفن: 88530 حفاظت كاتدی حریر خوزستان 22
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه تلفن: 823360 طراحي سيستم حفاظت كاتدی خط لوله انتقال آب تصفيه خانه شهيد نظری 22
كارخانه كاغذ پارس تلفن: 87354 حفاظت كاتدی كاغذ پارس 22
لیست پروژه های بخش حفاظت کاتدیک