کارفرما عنوان #
شركت نورد لوله اهواز طراحی، تامين، ساخت، نصب و راه اندازی سيستم برق و كنترل سالن عمليات اصلاحی كارخانه نورد و لوله اهواز 1
شركت ملی صنایع مس ایران طراحی، تامين، ساخت، نصب و راه انداری یک دستگاه سرند اوليه و یک دستگاه فيدر زنجيری 2
شركت ملی صنایع مس ایران طراحی، تامين، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه فيلتر پرس 3
شركت ملی صنایع مس ایران اصلاح سيستم غبارگير كارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC 4
شركت مهندسِی آبدیز صحرا نصب با قيمانده تجهيزات برق، كنترل و ابزار د قيق سيستم آب دمين مجتمع مس سرچشمه 5
شركت ملی صنایع مس ایران افزایش ظرفيت سيستم توزین دو دستگاه بلت فيدر ناحيه 110 كارخانه ذوب مجتمع سرچشمه 6
شركت مهندسی نگارین (سهامی خاص) صنعت كرمان انجام خدمات طراحی ، برنامه نویسی و راه اندازی سيستم كنترل آند 3 و 4 مجتمع مس سرچشمه 7
شركت پارس كارن كار نصب تجهيزات برق و ابزار دقيق پست های داخلی و ناحيه پروسسی كارخانه گندله سازی مادكوش 8
لیست پروژه های خدمات پیمانکاری