کارفرما عنوان #
شركت ملي صنایع مس ایران طراحي، تامين، نصب و راه اندازی یک دستگاه سرند و یک دستگاه فيدر زنجيری با كليه متعلقات و تجهيزات جانبي در كارخانه سنگ شكن های ثانویه و ثالثيه فاز صفر تغليظ EPC مجتمع مس سرچشمه بصورت 1
شركت ملي صنایع مس ایران طراحي، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه فيلتر پرس )جایگزی ن فيلتر پرس شماره 3( در واحد آبگيری از كنستانتره مجتمع EPC ( مس سرچشمه به صورت 2
شركت ملي صنایع مس ایران اصلاح سيستم غبارگير كارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC 3
شركت مهندسي آبدیز صحرا نصب باقيمانده تجهيزات برق، كنترل و ابزار د قيق سيستم آب دمين مجتمع مس سرچشمه 4
شركت ملي صنایع مس ایران افزایش ظرفيت سيستم توزین دو دستگاه بلت فيدر ناحيه 110 كارخانه ذوب مجتمع سرچشمه 5
شركت مهندسي نگارین صنعت كرمان )سهامي خاص انجام خدمات طراحي ، برنامه نویسي و راه اندازی سيستم كنترل آند 3 و 4 مجتمع مس سرچشمه" 6
شركت پارس كارن كار نصب تجهيزات برق و ابزار دقيق پست های داخلي و ناحيه پروسسي كارخانه گندله سازی مادكوش 7
لیست پروژه های خدمات پیمانکاری