اعضای هیئت مدیره

سید حسن دلبری

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا گل کار

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر عصاری

مدیر عامل