کارفرما عنوان #
مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد مشاوره طرح احداث نیروگاه توربين انبساطي مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد 1
كارخانه سيمان دشتستان مميزی انرژی كارخانه سيمان دشتستان 2
شركت توزیع نيروی برق گيلان پروژه مدیریت مصرف و پيک سایي در طرح كاهش مصرف مشتركين خانگي، اداری و تجاری در مدیریت بار 3
شركت پتروشيمي غدیر مميزی فني و انرژی و شناسایي محل اتلالاف و مازاد مصرف مجتمع پتروشيمي غدیر 4
شركت بهينه سازی مصرف سوخت بازنگری استاندارد معيار مصرف انرژی در فرآیندهای توليد قند و شكر 5
شركت سهامي برق منطقه ای سيستان و بلوچستان انجام خدمات عمليات است قرار سيستم مدیریت انرژی ایزو 10005 6
شركت برق منطقه ای یزد مميزی فن ي انرژی، تع يين برچسب انرژی و استقرار سي ستم 10005ISO مدیریت انرژی 7
اداره كل امور اقتصادی و دارایي استان البرز انجام خدمات مشاوره، مميزی فني انرژی و استقرار مدیریت ISO50001: انرژی2018 8
مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد انجام مطالعات و ارائه گزارش توجيهي فني - اقتصادی طرح بازیافت انرژی در ایستگاه تقليل فشار گاز ورودی از طریق توربين 9
شركت سيمان هرمزگان انجام امور مميزی انرژی حرارتي و الكتریک مربوط به دو خط توليد كارخانه سيمان هرمزگان 10
سيمان كياسر مميزی انرژی سيمان كياسر 11
سازمان بهره وری انرژی ایران نظارت بر اجرای طرح های بهينه سازی مصرف انرژی در سيمان اردستان و سيمان خوزستان 12
سازمان ملي استاندارد طرح هماهنگ اجرای استاندارد (طاها) 13
سازمان بهره وری انرژی ایران اجرای اقدامات بهينه سازی در ساختمان سي اطاقه شماره 2 سابا 14
سيمان نهاوند مميزی انرژی سيمان نهاوند 15
لیست کامل پروژه های بخش انرژی