خدمات انرژی

مشاوره و اجرای طرحهای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان
سابقه اجرای بیش از 150 پروژه در طی 25 سال گذشته -
برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی در حوزه مدیریت انرژی -
اجرای پروژه های طراحی، نصب و بهره برداری از پروژه های - خورشیدی و بادی
انجام پروژه های پژوهشی، مطالعاتی در حوزه مدیریت بهینه سازی - انرژی

سوابق بهینه سازی مدیریت مصرف انرژی

انجام ممیزی انرژی در :
پالایشگاه تهران -
کارخانجات سیمان آباده -
کارون -
سفید بنوید -
کارخانه سیمان تهران-
شاهرود -
مازندران -
اردبیل -
اکباتان -
در سایر صنایع :
شیشه -
گچ -
آهک و کلیه کارخانجات قند و - شکر و فوالد کشور