خدمات برق

این واحد با تکیه بر سوابق طوالنی خود در صنایع مختلف، امکان اجرای هرگونه پروژه ای شامل مهندسی،تأمین، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری کلیه تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق، در صنایع کانی های فلزی، غیر فلزی، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی را دارا می باشد.

سوابق خدمات پیمانکاری برق


صنایع مس : مجتمع مس سرچشمه
صنایع فوالد : کارخانه فوالد مادکوش صنایع سیمان : کارخانه های سیمان خزر – تهران – قشم – کردستان – بوشهر – داراب - هرمزگان - خوزستان – خاش - صوفیان و ...
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی : پتروشیمی تندگویان پتروشیمی غدیرتلمبه خانه نفت تنگ فنی و رامهرمز
صنایع برق: نیروگاه گازی کرمانشاه